Industry Bunker Magdalena - dissabte, 18 de març 2023

Industry Bunker Magdalena - dissabte, 18 de març 2023

desliza para ver más

Industry Bunker Magdalena

22:00 - dissabte, 18 de març 2023

Musica

Industry Bunker Magdalena: GNS + Chrly Fst + Subies + The Dark Assault + Garcés (12€)

¿Cómo llegar a Zeppelin?

Ver en Google Maps